Увод
     
Заключенията на Съвета относно образованието за устойчиво развитие (3046то заседание ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ на Съвета Брюксел, 18 и 19 ноември 2010 г.) гласят, че "Европа е изправена пред значителен брой предизвикателства в началото на 21-ви век, включително на световната финансова криза, изменението на климата , намаляващите водни ресурси и енергетика, намаляващото биологично разнообразие, заплахи за сигурността на храните и рисковете за здравето. Така, през 2010 г. докладът Умения за зелени професии подчертава, че всяка работа ще трябва в бъдеще да допринесе за непрекъснато подобряване на ефективността на ресурсите и че развитието на нисковъглеродна икономика ще зависи повече от подобряване на съществуващите умения и интегриране загриженост относно устойчивото развитие в съществуващите области на ученето, отколкото за насърчаване на специализирани "зелени умения". Ето защо, образованието е предпоставяща роля за насърчаването на промени в поведението и предоставяне на всички граждани с ключови компетентности, необходими за постигане на устойчиво развитие ". Резултатите от PISA 2009 г., показват, че в младите учащи в Европа, академични знания и капацитет да използват знанията си в реалния живот и способността им за решаване на проблеми в областта на математиката, науката и четене, спадат. В такъв случай, развитието на ключови компетенции, умения за общуване и дигитални компетенции за устойчиво развитие у младите хора, е от изключителна важност. За тази цел, учителите се нуждаят от повече ресурси, методически подходи и учебни инструменти.

Целта на проекта е да предостави на учителите методическа подкрепа, инструменти за обучение и добри практики, които биха им позволили да образоват учениците с необходимите знания, умения и нагласи, за да правят съзнателен избор, за да се справят с предизвикателствата и да запазят света. Дейностите и продуктите на проекта имат за цел да предоставят решения за подпомагане на развитието на ключови компетенции за учене през целия живот, на социални и екологични аспекти на устойчивото развитие в ранна училищна възраст.