Giriş
     
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konusundaki Konsey Sonuç Belgesi (3046. EĞİTİM,GENÇLİK, KÜLTÜR ve SPOR KONSEYİ TOPLANTISI Brüksel, 18-19 Kasım 2010), Avrupa’nın 21. yüzyılın başlarında aralarında global mali kriz,iklim değişikliği, azalan su ve enerji kaynakları,daralan biyoçeşitlilik, gıda güvenliğine yönelik tehditler ve sağlık risklerinin de bulunduğu oldukça fazla sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Yeşil Meslekler için Beceriler 2010 Raporu'nun vurguladığı husus, gelecekte her mesleğin kaynak etkinliğinde sürekli kalkınmaya katkı yapmasının gerekeceği ve düşük karbonlu ekonomik sistemi geliştirmenin , özel yeşil beceriler geliştirmekten ziyade varolan mevcut becerileri geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma unsurlarını mevcut öğrenme alanlarına entegre etmeye dayanacak olmasıdır. Bu sebeple, davranış değişikliğini teşvik etme ve tüm vatandaşların sürdürülebilir kalkınmanın başarılması için gereken temel yeterliliklerle donatılması için eğitim bir ön koşuldur. PISA 2009 sonuçlarına göre Avrupa’da çocuk öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra bilgilerini gerçek hayatta kullanma kapasiteleri ve Matematik, Fen Bilgisi ve Okuma alanlarında problem çözme becerileri düşmektedir. Bu bağlamda fen alanı yetkinlikleri, yurttaşlık yeterlilikleri, iletişim becerileri ve sürdürülebilir kalkınma için gereken dijital(sayısal) yeterlilikler gibi temel yetkinlik gelişimlerinin çocuklara sunulması hayati derecede önemlidir. Bunun gerçekleşmesi için de öğretmenlerin daha fazla kaynak, metodolojik yaklaşım ve eğitim aracına ihtiyaçları vardır.

Projenin amacı, öğretmenlerin, öğrencilere Dünya'yı koruma ve sorunlarla başedebilmede yapacakları bilinçli tercihler için gereken bilgi, beceri ve tutumları vermelerini kolaylaştıracak metodolojik destek, öğretim araçları ve iyi uygulama örnekleriyle donatılmasıdır.Projenin etkinlik ve ürünleri, sürdürülebilir gelişmenin sosyal ve çevresel unsurlarından yaşam boyu öğrenme için gerekli temel yeterliliklerin erken bir okul yaşında geliştirilmesini desteklemek için çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.