Връзки към други проекти по програма "Коменски"
     

Тези пет проекта, финансирани от програмата Коменски - училищни партньорства, Коменски многостранни проекти и Коменски Регио са свързани с устойчивото развитие.

В тези проекти са представени целите и дейностите по проекта СЪСТЕЙН, както и платформата за съвместни дейности, брошури и дипляни.

За да можем да превърнем плановете на уроци в Добри практики, каним всички учители да посетят сайта на проекта и базата данни, да изпробват и адаптират урочните планове според техния контекст. Този процес осигурява ефективност и адаптивност на урочните планове.

1 - Коменски Училищни партньорства
" Метод за естествено учене "
Номер на проекта: 2010-1-TR1-COM06-13683-1
Проведохме Методът за естествено учене, чрез който децата учат чрез преживявания в естествената среда на света. Благодарение на сътрудничеството ни с ученици и учители от четири държави, проектът събра различни култури на едно място. Целта на проекта е да въвлече учащите и учениците, които са далеч от природата и естественото учене, чрез преподаване по естествен метод. Тъй като учениците обичат да учат, когато задачите им са свързани с природата, те се потопяват в фантастичния живот. Проектът ше допринесе за развитието на когнитивното творчество на учениците, ще развие уменията им за решаване на проблеми и ще насочи вниманието към текущите задачи. В рамките на проекта ще бъдат създадени естествени стаи за наблюдение, организирани международни изложби, филмови фестивали, ще бъде записан музикален албум, ще се изпълняват танцови програми в рамките на 2 години. Така и децата, и родителите ще бъдат въвлечени в едно невероятно преживяване.
Водеща държава Гимназия Доа "Турция-Картал"
Партньорски държави Швейцария, Полша


на 06 март 2012 г. в училище "Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi" в Душники, Здрож се проведе семинар за учители. Дуйгу Доан представи на класни ръководители целите и дейностите по проект Състейн, темите от устойчиво развитие, идеята и подходи за обучение по устойчиво развитие и платформата за сътрудничество на проекта. Подчертана беше и връзката между проектит NLC и Състейн. Бяха раздадени брошури на проекта. На учителите беше раздаден и примерен план на урок (Кубчето на Рубик от Рамазан Сезер).

2 - Коменски Училищни партньорства
" Мултикултурно развитие на характера "
Номер на проекта: 2010-1-TR1-COM06-16274-1
Целта на този проект е участниците да представят един на друг културните си ценности. Развиването на мултикултурна гледна точка има първостепенно значение за мултикултурното развитие на учащите се деца. Поради тази причина, богатството, което различните световни култури имат се представя най-добре чрез родителите, образователни центрове, обществото и разказване на истории. Проектът се простира в двегодишна рамка с партньори от различни Европейски държави. Основните теми са: отговорност, споделяне/грижа и помощ.
Водеща държава Сарийер Доа Детскаградина, Турция
Партньорски държави Испания, Унгария, Полша

3 - Коменски Училищни партньорства
" УВАЖЕНИЕ "
Номер на проекта: 2011-1-FR-COM06-24439-4
В днешно време, хората не обръщат достатъчно внимание на опазването на околната среда. Има спешна нужда от развиване на стратегии за обучение на децата и младежите по темите за екологичните проблеми. Проектът цели да развие педагогика от ценности в училищата, да засили приятелските връзки между групите в държавните училища. Ние смятаме че заедно можем да направим промени. И така, младежите не само са запознати, но и чувствителни на темата за екологичните проблеми. Проектът "Нека уважаваме природата и да поддържаме Еворпейското гражданство" е изграден върху две основни теми. 1. Уважение към околната среда 2. Уважение към хората Всички партньори по проекта смятат екологичните проблеми за важна тема. Проведени са много дейности, които целят да запознаят децата с екологични проблеми, като например: дейност с Полша, фестивал на изкуството в три измерения в Португалия и дейност с ботаническа градина във Франция.


На 17 април 2012 г. се проведе семинар за учители в Институт "Диано Марина". На учителите от начален и предучилищен етап бяха представени целите и дейностите по проект Състейн, темите от устойчиво развитие, идеята и подходите за обучение по устойчиво развитие и платформата за сътрудничество Състейн. Подчертана беше връзката между проектите РЕСПЕКТ и СЪСТЕЙН. Бяха раздадени брошури на проекта.

4 - Коменски многостранен проект
" Учителски Компетенции за многоезична интеграция с образованието "
Номер на проекта: 526596-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP
Според Наръчника на образователните политики на Европа, касаещи развитието на езика, многоезичието формира основите на комуникацията в Европа и предоставя основи за демократично гражданство. Многоезичието е ценност и компетенция, т.е. средство за комуникация и общ и същевременно различен начин за отношение към другия. Основната причина за началото на този проект е наблюдението, че има липса на яснота кои компетенци, трябва да притежават учителите за да интегрират интеркултурно измериение в много многоезичното обучение. Ситуацията изисква преразглеждане на обучението на учители. Съществува важна липса на продължителност между различните стратегии за учене през целия живот според политиките за учене през целия живот, обявени от Европейската комисия.

5 - Коменски РЕГИО
" Връзка между хората и планетата "
Номер на проекта: 2012-1-GB1-COM13-185782
Целта на този проект е да създаде онлайн мрежа между учители и ученици от 11 до 14 години, чрез насърчаване на сътрудничеството, обмена на идеи в сферата на език, базира на социални, екологични и икономически аспекти от устойчивото развитие, които са ядрото на Метода за естествено учене в Училища Доа и училище Уинтърхил. Ще бъдат създадени уеб-сайт и виртуална обучителна плафторма, които ще се обновяват и развиват по време на двудневните сесии за обучение на учители. Виртуалното пространство за учене ще има обособени зони за учители и за ученици, като ще включва онлайн дейности за развитие на езика, планове на уроци, записи, методологически публикации, включвайки културни различния, за да докажат, че ИКТ може да подпомогне връзката на човек с природата. Училища ДОА и училище Winterhill осигуряват съдържанието по тематичните области, свързано с текущи проблеми, които са важни както за Обединеното кралство, така и за Турция: използване на образователни технологии, интеграция, мултикултура в училище, класни стаи в природата, еко-грамотност, умения за устойчив живот, иновации чрез ИКТ, употреба на английски език като интернационален език в Турция и нови чужди езици в училищата в Обединеното кралство. Проектът се стреми се насочи към усвояването на нови обучителни методи от учителите и използването им с ИКТ в класната стая чрез двудневни обучения за учители в партньорските държави, крос-имплементация с партньорски училища, викторини, форум във виртуалното пространство. Насоките за екефтивно използване на виртуалното простраснство и брошури с информация за проекта ще бъдат разпространени между учителите по време на двудневните семинари. Ще бъдат установени работни връзки чрез посещения на Центрове за Възобновяеми източници на Енергия във всеки регион, с идеята тези центрове да използват и разпространяват резултатите от проекта дори и след края му.

6 - проект по програма Коменски: Допълнителни мерки
" Ключова методология за успешно обучение, базирано на компетентности "
Номер на проекта: 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM
Проектът KEYS цели да разпространи постиженията на приключили проекти, целящи развитието на ключови компетентности за Учене през целия живот и да предостави на учителите и обучителите подкрепа за прилагането на обучение, базирано на компетенции, сходно с изискванията на модерния живот. Проектът стъпва върху 5 проекта по програма Коменски, приключили в последните години и ще промотира техните резултати, като ги разпространява сред учителите и по-широка група от обучители в нов национален и международен контекст. Един от петте проекта е Състейн.