Diğer Comenius Projeleri ile ilgili linkler
     

Bu 5 proje Comenius Okul ortaklığı ve Comenius Cok uluslu Merkezi Proje ve Comenius Regio projeleridir. Hepside Sürekli Kalkınma temeları ile ilintili projelerdir.

Bu projelerde SUSTAIN projesinin amaç ve akitiviteleri,SürekliKalkınma temaları;Eğitimde sürekli Kalkınma konsepti,SUSTAIN e-platformu tanıtılmaktadır.SUSTAIN dosyaları,broşürleri,kitap ayraçları dağıtılmaktadır.

Ders Planlarının İyi Örnek olabilme yolundaki onaylarını alabilmek adına öğretmenleri proje havuzunu ziyaret etmeye davet ediyoruz.Bu karşılıklı,işbirlikçi çalışma des planlarının uygulanabilirliğini ve etkinliğini kanıtlayacaktır.

1 - Comenius Okul Ortaklığı Projesi
" DKEM-DOĞA KONSEPTLİ EĞİTİM MODELİ "
Proje No: 2010-1-TR1-COM06-13683-1
Çocukların doğal bir ortamda ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayan "Doğa Konseptli Eğitim Modeli" ni uyguladık.Dört farklı ülkeden öğrenci ve öğretmenle olan birlikteliğimizle çok mutlu olduk.Proje çok farklı kültürleri bir araya getirdi.Projenin amacı teknoloji ve şehirleşme yüzünden doğadan ve doğal öğrenmeden yoksun kalmış ögrencilerin ilgisini çekmekti.Öğrenciler doğal çevre ile bütünleşebildikleri oranda daha mutlu öğrenebiliyor ve yaşamın gizemli yönlerini öğrenirken keşfedebiliyorlar.Proje öğrencilerin bilişsel yaratıcılığını,problem çözme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor ve öğrenciler rahatlıkla yaptıkları etkinliğe odaklanabiliyorlar.Bu projede 2 yıl boyunca alanında doğal gözlem evleri inşa edilecekuluslar arası segiler,film festivalleri orgabnize edilecek ve bir müzik albümü kaydı ve dans gösterileri de sergilenecektir.Böylece, hem çocuklar hem de ebeveyinler eşsiz bir deneyim kazanacaklardır.
Lider Ülke Türkiye-Kartal Doğa Lisesi
Ortak Ülkeler İsviçre,Polonya


6 Mart 2012'de Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi in DUSZNIKI- ZDROJ' de öğretmenler için seminer yapılmıştır. Sustain projesinin amaçları, aktiviteleri, Sürekli kalkınma temaları, Sürekli Kalkınma konseptleri ve yaklaşımlarının eğitimdeki yeri hakkında sınıf öğretmenlerini Duygu Doğan bilgilendirmiştir.NLC ve SUSTAIN arasındaki ortak bağlantı vurgulanmıştır.SUSTAIN broşürleri dağıtılmıştır. SUSTAIN örnek derslerinden Mantık Küp'ü olarak adlandırılan SUSTAIN örnek dersi Ramazan Sezer tarafından öğrencilere verilmiştir.

2 - Comenius Okul Ortaklığı Projesi
" Çok Kültürlü Karakter Gelişimi Yansıması "
Proje No: 2010-1-TR1-COM06-16274-1
Bu projenin amacı kendi kültürel değerlerimizi başkalarına tanıtmak ve anlatmakla birlikte başkalarının kültürel değerlerini de tanımak ve anlamaktır.Erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin çok kültürlü bireyler olarak yetişmeleri açısından çok kültürlülük perspektifinin edinilmesi son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, dünyada var olan farklı kültür zenginliklerinin en iyi şekilde tanıtılması ebeveynlerin, eğitim merkezlerinin ve hikaye anlatımı gibi etkin yöntemlerin dahil edildiği bir erken eğitim yöntemiyle olacaktır.Bu proje, karakter gelişimi için SORUMLULUK,PAYLAŞIM, YARDIMLAŞMA olmak üzere üç ana temaya dayalı bir ortaklığı benimsemiş olan çeşitli Avrupa Devletlerinden ortaklarla iki yıl boyunca uygulanacaktır.
Lider Ülke Sarıyer Doğa Anaokulu,Türkiye
Ortak Ülkeler İspanya, Macaristan,Polonya

3 - Comenius Okul Ortaklığı Projesi
" SAYGI "
Proje No: 2011-1-FR-COM06-24439-4
Bugünlerde,bireyler çevreyi koruma konusunda gerekli özeni göstermiyorlar.Bireylerde çevre sorunlarına bireysel farkındalığı artırmaya yönelik yeni stratejiler geliştirmeye acil ihtiyaç vardır.Proje okullarda pedogojik değerleri geliştirmeyi amaçlar:Farklı devlet okullarındaki gruplarla ilşkileri kuvvetlendirmek.İnaniyoruz ki, değişiklik yapabilmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz.Böylece gençler sadece çevre sorunlarına dair farkındalıklarının artmeasıyla kalmazlar, aynı zamanda çevre sorunlarına duyarlı da olabilirler.Bizim projemiz 'çevreye saygı duyalımve Avrupa kimliğine saygı uyalım üzerine kurgulanmıştır ve iki temel temaya dayanır. (a):evrene saygı duy.(b)Çevrendeki insanlara saygı duy.Bütün proje ortaklarıçevre sorunlarına duyarlıdır.Bir çokaktiite çevre sorunlarına duyarlı çocuklar yetiştirmeyi hedefler.polonya'daki 'Dünya haftası', Portekiz'de üç boyutlu sanat olayı,Fransa'daki botonik bahçesi gibi


17 Nisan 2012'de ,Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina'daki seminerde, Sustain projesinin amaçları, aktiviteleri, Sürekli kalkınma temaları, Sürekli Kalkınma konseptleri ve yaklaşımlarının eğitimdeki yeri hakkında anaokulu ve ilkokul öğretmenleri bilgilendirilmiştir. Saygı ve SUSTAIN arasındaki ortak bağlantı vurgulanmıştır. SUSTAIN broşürleri dağıtılmıştır.

4 - Comenius Çok Uluslu Proje
" TC4PI:Çokdilliliğin Eğitime Entegrasyonu için Öğretmen Yeterlilikleri "
Proje No: 526596-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP
Avrupa 'daki dil eğitim politikalarının geliştirilmesi REHBERİ'ne göre çokdillilik, Avrupa'da iletişimin temelidir ve demokratik vatandaşlığın temeli için daha somut bir temel oluşturur. Çokdillilik,iletişim sağlayıcı rolü ve "öteki" nin en kabul görmüş ve çeşitlendirici unsuru olmasından dolayı bir değer ve yeterlilik olarak görülmektedir.Kültürlerarası boyutu çokdilliğe entegre edebilmek için öğretmenlerin hangi kazanımlara ihtiyaç duyduğunu açıklıkla belirleyebilmek amacıyla bu proje başlamıştır.Bu durum öğretmen eğitimini tekrar masaya yatırmamızı gerektirir.avrupa Komisyonunun belirlediği Hayat Boyu öğrenme politikasına göre belirlenmiş olan hayat boyu öğrenme basamakları arasında gözle görülür bir devamlılığa ihtiyaç vardır; Üniversite basamağındaki öğretmen adaylarından başlayarak hizmet içi öğretmenlerine kadar bu gereksinim devam etmektedir.

5 - Comenius REGIO
" İnsanlarla Gezegeni Bütünleştirmek "
Proje No: 2012-1-GB1-COM13-185782
Bu proje 11-14 yaş arasındaki öğrenci ve öğretmenleri çevrimiçi bir ağ yaratmeı hedeflemektedir. Bu ağ Sürekli Kalkınmanın ekonomik,çevresel,sosyal boyutlarına dayalı dilde yeni fikirler değişiminiamaçlar.Ki bu alanlar Doğa Okullarında ve Winterhill ortaokulunda Doğa Konseptli Öğrenim modelinin çekirdeğini oluşturur.DECSY proje sitesini ve sanal öğrenme platformunu oluşturacaktır.Bu site ve havuz 2 yıl boyunca yerel eğitim çalıştaylarında karşılıklı uygulamalar ve proje uzmanlarından gelen geribildirim raporları ve kageliştirilecek ve güncellenecektir.Sanal öğrenme alanında öğrencilerin,öğretmenlerin aktif olarak kullanabileceği alanlar olacaktır.dil aktiviteleri,ders planları-kayıtlar,kültürelve doğal çeşitliliği içereren metodolojik makaleler bulunacaktır.Bu sanal alanın kullanımı bilgisayar teknolojisi kullanımın insani ve doğal ortamdan öğrenme grubunu uzaklaştırmadığının kanıtı olacaktır.Doga okulları ve Winterhill Ortaokulu Türkiye ve İngiltere ile ilgili güncel önemli konulardaki tematik alanlarla ilgili içerik sağlayacısı rolünü üstlenmişlerdir.Eğitim teknolojisinin sağlıklı kullanımı,okullarda çok kültürlülüğün entegrasyonu, sınıf dışı aktiviteler,sürekli kalkınma için ekolojik okur yazar olabilme ,bilgisayar teknoloji ile inovasyon ve girişimcilik,Türk okullarında uluslararası dil olarak İngilizceyi ve İngilteredeki okullarda da Modern Yabanci dilleri kullanabilme beceriyleriyle donanabilme olarak sıralanabilir.Proje öğretmenlerin yeni öğretim metodlarını bilgisayar teknolojisi ile entegre ederek kullanabilmesini amaçlar.Bu nedenle ortak ülkelerde 2 günluk yerel çalıştylar düzenlenir ortak ülkeler sanal ortamda karşılıklı uygulamalar ve yarışmalar gerçekleştirirler.Sanal ortamın etkin kullanılabilmesi ile ilgili rehber kitapçık,broşürler öğretmenlere,kural koyuculara,eğitim-öğretim planlamacılarına,ve halka 1 günlük yayma seminerlerinde dağıtılır.Her bölgedeki yenilenebilir enerji kaynakları merkezleri ziyaret edilir ve bu projenin zaman içersindeki sürdürebilrliği sağlanır.

6 - Comenius Üst Düzey Program
" ETKİN EDİNÇ ODAKLI ÖĞRENMEDE TEMEL METODOLOJİ (YÖNTEM) "
Proje No: 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM
KEYS projesi Hayat Boyu Öğrenme programında yer alan başarılı, sonlamış temel yeterlilikler kazanımını öngören projeleri bir araya getirmiştir. Böylelikle öğretmenleri, okul yöneticilerini, çağdaş yaşamım gerektirdiklerinle uyumlu uygulamaları öğretmen ve okul yöneticilerini desteklemek amaçlı sunulacaktır. Son yıllarda uygulanan 5 Başarılı Comenius Çok ortaklı projelerini yatmak, tanınırlığını artırmak ve çıktılarını daha geniş hedef grubu olan eğiticilere öğretmenlere yaymayı amaçlamaktadır. Bu beş projeden biri SUSTAIN-Erken Anlatalım, Doğa ile kalkınalım! dır.